ذهن های بزرگ درباره‌ی ایده ها بحث می‌کنند!
ممکن است سرمایه گزاری باشید که همه ی تخم مرغ هایش را در یک سبد نمی گذارد یا ممکن است ایده پرداز بلند پروازی باشید که می خواهد رویاهایش را به واقعیت بدل کند. چه سرمایه گزار باشید یا ایده پرداز باید سنجیده عمل کنید!