خبرنـــامه

5 قانون برای تأمین مالی استارتاپ ها
برای این که استارتاپ ها بتوانند با سرمایه گذاران پیرامون تأمین مالی مذاکره کنند، علاوه برارائه ایده باید نشان دهند که توان عملیاتی کردن آن را دارند. در این مطلب به...