کلودی

cloudy

خدمات مبتنی بر کلاود، آسانتر، مطمئنتر و ارزان تر


ابر ها از نظر ساختاری به دو دسته زیرساخت یا سرویس و از منظر زیرساختی به چهار بخش خصوصی، عمومی، هیبریدی و اجتماعی تقسیم بندی می‌شوند. تیم کلاودی با بهره‌گیری ازایده های نو و فناوری نوین درصدد ایجاد زیرساخت لازم برای استفاده آسان، ارزان و امن افراد و شرکت ‌ها از خدمات ابری است.

cloudy